کارگروه با تاکید بر خرید تجهیزات ویژه مناطق حاشیه نشین ، سکونت گاههای غیر رسمی و مناطق حاد بحرانی با حضور مدیران دستگاههای مشمول تشکیل شد . مصوبات این کارگروه تا مورخ 21 مهرماه باید انجام شود .