خانم مرضیه مهدوی سرپرست دفتر اموراجتماعی وفرهنگی بهمراه مدیرکل اداره فنی و حرفه ای از صنایع حرارتی بابک واقع در شهرکرمان بازدید کزد. در این کارگاه افراد بهبود یافته از تشکلهای حوزه مواد مخدر و کمپ ماده 16 و 15 در این کارگاه آموزش های لازم ارائه و پس از کسب مهارتهای لازم به کار مشغول میشوند .