دوشنبه 27 مرداد سرپرست اداره کل اموراجتماعی و فرهنگی از مجتمع خیر ساز رعد ویژه معلولین جسمی حرکتی بازدید کرد.
سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی در ادامه بازدید از تشکل های کرمان  به مناسبت هفته تشکل ها  در بازدید از خیریه رعد گفت: خیریه رعد با صداقت به ارائه خدمات به معلولین همت نهاده است.
و ی افزود شفافیت در خیریه ها باعث ارامش خاطر در خیرین و جذب خیرین جدید میشود و این اصل مهمی در خیریه ها باید رعایت شود.
در ادامه سرپرست اداره کل اموراجتماعی و فرهنگی از قسمت های مختلف خیریه رعد ویژه و محصولات تولید شده  توان یابان بازدید کردند .
خیریه رعد در سال 1383 با همت پروفسور محمد حسین کریمی نژاد پدر علم ژنتیک ایران تاسیس شد و در حال حاضر یکی از مجهزترین خیریه های استان می باشند .