مدیر کل دفترامور  اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد:تلاشهای صورت گرفته بر لزوم حمایت روانی و اجتماعی در جامعه باید بیشتر باشد.
زهراموسی پورمدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی گفت: طرح سامان و منطقه اجرایی آن در شهرکرمان باهماهنگی و همکاری دفاتر تسهیل گری و دفاتر توسعه محلی با همکاری خوب دانشگاه علوم پزشکی کرمان و فرمانداری کرمان درحال اجرا است  وی اظهار امیدواری کردند که اجرای این طرح که با تفاهم نامه مشترک وزارت کشور و وزارت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود بتواند نقطه عطفی در کاهش آسیب در مناطق هدف باشد.
 
زهرا موسی پوردر ادامه گفت :طرح سراج از سال 94در شهرستان بردسیر در حال اجرا می باشد که که با ایجاد همسویی و تعامل و هم افزایی در دستگاههای اجرایی با عث کاهش آسیب های اجتماعی در شهرستان بردسیر شده و بر نقش موثر طرح سامان و در اثر بخشی هر چه بیشتر طرح سراج تاکید نمودند .