شرایط خاص ریگان نیازمند ایجاد دفتر تسهیلگری در این شهرستان است.
جلسه بررسی هماهنگی پروژه های فرهنگی اجتماعی شهرستان ریگان با حضور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی ، معاون سیاسی فرمانداری ریگان و معاونین جهاد دانشگاهی برگزار گردید.
زهرا موسی پور مدیر کل اموراجتماعی و فرهنگی گفت :ایجاد دفتر تسهیلگری در ریگان در اولویت برنامه های دفتر اجتماعی است و ما در تلاش هستیم تا در این منطقه مردم هویت مثبت خود را پیدا کنند و این مهم با کمک فرمانداری شهرستان و سازمانهای مردم نهاد امکانپذیر است .برنامه ریزی برای بالا بردن نشاط اجتماعی  شهرستان انجام می شود.

وی گفت :برنامه هایی باید بصورت ویژه و بومی آن منطقه یعنی با توجه به شرایط فرهنگی ان شهرستان تهیه شود تا اثر بخشی بیشتری داشته باشد.
زهرا موسی پور تاکید کرد برنامه هابا نظارت فرمانداری توسط سازمانهای مردم نهاد انجام شود و جهاد دانشگاهی از ظرفیت نیروهای خود و امکانات اموزشی موجود استفاده کنند.