بازدیدسرکارخانم دکتر موسی پور مدیرکل محترم اموراجتماعی استانداری کرمان  ازمراحل تولید ماسک والبسه بهداشتی، مرکز آموزش عالی حوزه هنری رشدسوره کرمان.
 این کارگاه تولیدی در راستای کمک به روند کنترل ویروس کرونا و با هدف تامین بخشی از نیاز‌های بهداشتی کادر درمانی و مدافعان سلامت جامعه می باشد
ظرفیت کارگاهها ی تجهیز شده در دو شیفت کاری صبح وبعد ازظهر؛ تولید  ماسک و  گان است. که با رعایت شرایط بهداشتی و استانداردهای مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بصورت رایگان تحویل سازمانها وارگانهای متقاضی  قرار می گیرد.