آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود ملائک تو را می ستایند
                                                                                                                                          روز پرستار مبارک
                                                                                                   زهرا موسی پور مدیر کل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان