جلسه هم اندیشی ،بررسی مسائل و مشکلات حقوقی و قانونی تشکل های مردم نهاد استان تشکیل شد
شورای توسعه ،حمایت ونظارت ازتشکلهای مردم نهاد استان با حضور مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری ،نمایندگان تشکل های مردم نهاد و اعضای سازمانهای مردم نهاد در سالن شهید مرتضوی استانداری تشکیل شد.
زهرا موسی پور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت :تمام تشکل های استانداری مورد حمایت هستند و شهرستان ریگان بعنوان شهرستان محروم در نظر گرفته شده است و بصورت ویژه نیازمند اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی دارد.
وی گفت: تشکل هایی که در شهرستان ریگان شعبه و یا نمایندگی دارند فعالیت خودرا گسترده تر کنند و سازمانهای مردم نهادی که در این منطقه اقدام به ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی نمایند از حمایت بیشتری برخوردار می شوند.
مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری گفت :چنانچه تشکل های مردم نهاد پیشنهاداتی برای اصلاح و بهبود تصویب نامه ها و یا آئین نامه های ابلاغی دارند به دفتر امور اجتماعی ارائه دهند تا به وزارت کشور منعکس گردد.
در این جلسه نمایندگان سازمانهای مردم نهاد پیشنهادات و تجارب خود را به اشتراک گذاشتند و مشکلات مربوط به سازمانهای مردم نهاد به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.