در حمایت از حقوق شهروندی بیماران و مراجعین به مراکز درمانی مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری خانم موسی پور سرزده  از مرکز درمانی شفا بازدیدکردندو نحوه خدمت رسانی به بیماران و مراجعین را بررسی نمودند .
زهرا موسی پور گفت : مراکز درمانی محل خدمت رسانی هستند و همه پرسنل این مراکز باید با همدلی و رعایت حقوق شهروندی خدمات مورد نیاز را ارائه دهند تا مراجعه کنندگان غمی  بجز بیماری نداشته باشند و ی در ادامه از بخشهای مختلف بیمارستان بازدید و از بیماران عیادت و با آنها گفتگو کرد.