زهرا موسی پور در مراسم افتتاح دفتر تسهیلگری گفت :این دفتر با توجه به نیاز منطقه سراسیاب برای رفع مشکلات اجتماعی این منطقه و با هدف توانمند سازی افراد افتتاح شد تجربه موفق دفاتر تسهیلگری در  مناطق دیگر کرمان  ازنشان از عملکرد وفق این دفاتر است.

  عملکرد موفق دفاتر تسهیلگری در شهر کرمان و استفاده صحیح از منابع و اطلاعاتی که این دفاتر  به واسطه شناخت از منطقه به دست می آوردند میتواند در کاهش اسیب ها در مناطق بسیار تاثیرگذار باشد و کاهش اسیب در منطقه ای مانند سرآسیاب در شهر کرمان هم قابل لمس خواهد بود.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی گفت :دفاتر تسهیلگری باهدف کار برای مردم و باحضور مردم درجهت توانمند سازی مردم منطقه تاسیس شده اند کارکنان این دفاتر  افرادی تحصیلکرده وبسیار با انگیزه و بدون هیچ چشم داشتی برای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در مناطق حضور دارند و تعدادی از کارکنان از ساکنین قدیمی این مناطق هستند که شناخت درستی از منطقه دارند.
وی گفت :منطقه سرآسیاب با توجه به آمار جمعیت ناهمگنی که دارد از دفتر منطقه شهرک صنعتی جدا شده است و درحال حاضر به جمع
آوری اطلاعات از محل اقدام تا بتوانیم توانمندیها و  نیازهای منطقه را شناسایی و برای رفع این نیازها اقدام نماید.