به  مناسبت هفته گرامیداشت سالمند جمعی از اعضاء شورای سالمندی استان کرمان با حضور در جمع سالمندان مراکز  خانه خورشید و محمد مرسل تحت نظارت بهزیستی با آنان دیدار و گفت و گو کردند
در این دیدار صمیمانه که با حضور زهرا موسی پور مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان ، سید امین فخر مدیر درمان ، عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان ،  علیرضا اسدی معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان و جمعی از کارشناسان تخصصی حوزه سالمندان برگزار شد .