مدیرکل امور جتماعی و فرهنگی استانداری کرمان با تاکید بر اینکه با افزایش اعضای کمیسیون‌هایی مربوط به زنان؛ این کمیسیون‌ها قدرت بیشتری خواهند گرفت اظهار کرد: معتقدیم باید اقدامات و فعالیت های این کمیسیون ها رسانه ای تر شوند تا زنان متخصص به جایگاه واقعی خود در کارهای تخصصی و اجتماعی برسند و در این راستا نیز وجود یک بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت بانوان تحصیلکرده استان، امری ضروری است.

 "زهرا موسی پور" صبح امروز ششم مهرماه دیدار با اعضای کمیسیون مشورتی بانوان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان با تاکید بر اینکه توانا بودن و داشتن آگاهی و دانش یکی از راههای پیشرفت است، گفت: کمیسیون مشورتی باید به تعادل حضور مردان و زنان در محیط های کار تخصصی کمک کند.

موسی پور با بیان اینکه وجود چنین کمیسیون هایی باعث استفاده صحیح از ظرفیت‌های بانوان تحصیلکرده در کار و در نتیجه افزایش حضور زنان کمک خواهد کرد، گفت: حضور و فعالیت زنان در جامعه می‌تواند به کاهش آسیب‌های حوزه زنان کمک شایانی کند زیرا زنان پویا و فعال، می‌توانند فرزندان سالم و با اعتماد به نفس را تربیت کنند که این موضوع یکی از راه‌های کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه زنان و خانواده است.
وی با تاکید بر اینکه با افزایش اعضای کمیسیون‌هایی مربوط به زنان؛ این کمیسیون‌ها قدرت بیشتری خواهند گرفت اظهار کرد: معتقدیم باید اقدامات و فعالیت های این کمیسیون ها رسانه ای تر شوند تا زنان متخصص به جایگاه واقعی خود در کارهای تخصصی و اجتماعی برسند و در این راستا نیز وجود یک بانک اطلاعاتی دقیق ازوضعیت بانوان تحصیلکرده استان، امری ضروری است.

مدیرکل امور جتماعی و فرهنگی استانداری کرمان با تاکید بر اینکه زنان جامعه اگر در کنار یکدیگر و به صورت همدل و صمیمی قرار گیرند؛ کارهای بزرگی می‌توانند انجام دهند، گفت: به اشتراک گذاشتن ایده ها و انجام کارها بصورت تیمی، سبب رسیدن به اهداف کمیسیون‌ها را تسهیل خواهد کرد و از اعضای کمیسیون مشورتی بانوان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان می خواهیم تا با یکدیگر رقابت نداشته باشند تا مسئولیت‌های محول شده را به خوبی و حتی بیشتر از شرح وظایف انجام دهند چرا که یکی از راههای موفقیت در گروی انجام کار گروهی صحیح است