کلینیک درمانی فولاد بوتیا با حضور مدیرکل امور اجتماع  و فرهنگی استانداری ،مدیر کل اداره کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از مدیران میدکو در محل کارخانه فولاد بوتیا افتتاح شد . هدف این کلینیک خدمت رسانی سریع در امور پزشکی در محل کارخانه به کارکنان و کارگران کارخانه است .
زهرا موسی پور در مراسم افتتاح این کلینیک ایمنی کار را ، ازاولویت های هرکارخانه دانست و تاکید کرد چنانچه کارگران محیط کار ایمنی داشته باشند و نکات ایمنی کار را رعایت کنند.حوادث درحین کار کاهش می یابد ولی حضور به موقع تیم پزشکی در کارخانه را هم بسیار ضروری دانست و این اقدام فولاد بوتیا را خوب توصیف کرد.
وی با تاکید بر مسئله سلامت کارگران در کارخانه ها و رسیدگی به وضعیت سلامت پرسنل را باعث پیشرفت و افزایش بهره وری کارخانه دانست و افزود با آموزش کارکنان و افزایش سطح آگاهی کارگران محیط کار ایمنی ساخته میشود که حوادث به حداقل خواهد رسید .