مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان در دیداربا مهندس نیکزادی صیانت از حقوق شهروندی عشایر را یکی ازمهم ترین دغدغه های مدیران باید باشد.
وی گفت عشایرایران  قشری هستند که باید مورد توجه بیشتری قرارگیرند واین قشر بخشی از جامعه ایران را تشکیل میدهند و برای رفع مشکلات عشایر باید ابتدا نیاز سنجی صورت گیرد تا زیرساخت های مورد نظر فراهم گردد
زهرا موسی پور با اشاره به شیوه خاص زندگی این بخش از جامعه را  موررد مطالعه قرارداد و اشتغال این افراد در محل مورد سکونت خود را جزو برنامه های دولت دانست که با تحقیقات امکان پذیر می باشد.