مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان گفت :هیات های اندیشه ورز حضور بسیار تاثیر گذار درحوزه اجتماعی داشته اند و بصورت نتیجه محور کارمیکنند و نتایج قابل قبولی هم ارائه داده اند.
وی گفت هیات اندیشه ورز متشکل از  علاقمندان، تحصیلکرده در حوزه های اجتماعی می باشد و حضور این افراد در استان پهناور کرمان در رشد اجتماعی و فرهنگی استان غیر قابل انکار است .وی گفت هیات های اندیشه ورز که بدون هیچ چشم داشتی خدمت میکنند  باید توسعه پیدا کنند تا ارتباط بین اندیشه هایی که درجامعه شکل میگیرد و مسئولان از  آن  آگاه شوند و با استفاده از اطلاعات و اندیشه ها برنامه هایی بلند مدت تدوین شود
زهرا موسی پور افزود:کلیپ هزار روز طلایی و سایر اقدامات که در حوزه اجتماعی انجام میشود که ماحصل هیات اندیشه ورز است که سرمایه اجتماعی می باشد و نباید بصورت محصول به آن نگاه کرد وی گفت استفاده از خرد جمعی در مسائل اجتماعی به توسعه خدمات اجتماعی کمک میکند و حضور نخبگان در این هیات ها برکت است .