ورزشکاران جانباز و معلول استان  با همت بلند خود جهانی شده اند و استان را در جایگاه ویژه‌ای در ورزش جانبازان و معلولان  قرار داده اند
زهرا موسی پور گفت : پهلوانی در ورزش جایگاه خاصی داد و روحیه پهلوانی است که نام  قهرمان  را در جهان برای همیشه ثبت کرده  و این استان قهرمانان پهلوان زیادی دارد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تاکید کرد: ورزش جانبازان و معلولان در استان کرمان مسیرپیشرفت قرارد دارد و این پیشرفت به حمایت مسئولان و خیرین در کنار هم نیازمند است. و  تغییر مدیریت نباید مانع رسیدن به اهداف سازمانها و ادارت شود .
وی گفت حضورخیرین در حوزه ورزش برای ساخت  جامعه ای با نشاط و پویا بسیار تاثیر گذار است واستان پهناور نیازمند حضور پررنگ خیرین است .