دکتر عابدینی، مشاور محترم ریاست سازمان اجتماعی و دبیر اجرائی نمایشگاه ملی اقدامات دولت در کاهش آسیب های اجتماعی  
صبح پنجشنبه هفتم شهریور ماه  از اقدامات دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد استان کرمان در کاهش آسیب های اجتماعی بازدید کرد و نظرات خود را پیرامون افزایش کیفیت خدمات در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی در استان کرمان عنوان کرد.
وی در این بازدید تاکید کرد اقدامات خوب استان کرمان در حوزه مورد تاکید" مقام معظم رهبری" آسیب های اجتماعی ،نشان از کار تیمی موفق و مدیریت توانمند خانم موسی پور  در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری دانست .
دبیر اجرائی نمایشگاه دستاوردهای ملی در کنترل و کاهش  آسیب های اجتماعی دستگاههای اجرایی گفت
مشکلات اجتماعی مجموعه ای درهم تنیده شده از پدیده های  اجتماعی می باشند.که بصورت مستقیم با هم در ارتباط می باشندو معضل بحرانهای اجتماعی نیاز به سیاست گذاری خاص دولت دارد و متاسفانه  اقدامات در حوزه اجتماعی واثرات آنها در جامعه قابل سنجش نیست .
وی تاکید کرد این عدم امکان سنجش نیاز به برجسته سازی و اطلاع رسانی در حوزه اقدامات اجتماعی را می طلبد وبا کنار هم قرار گرفتن دستگاهها ی دولتی میتوان به این امر مهم دست یافت .
مشاور رئیس سازمان اجتماعی کشور اظهار کرد :در زمینه کاهش آسیب ها ی اجتماعی نقش مهم سازمانهای مردم نهاد وحضور خیرین در این سازمانها باید مورد توجه قرار گیرد. که با اعتماد سازی  زمینه حضورخیرین را فراهم نمایید .معرفی ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و خیرین  در بحث مداخله گری اجتماعی باید در دید عموم خصوصا رسانه ها  قرار گیردتا خیرین حضورتاثیر گذار خود را در حوزه اجتماعی احساس کنند.
وی تاکید کرد :دولت در نظر دارد به زودی نمایشگاهی برای معرفی اقدامات و دستاوردهای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در سطح ملی برگزار کند و شرایط این نمایشگاه به زودی به اطلاع  خواهد رسید. رویکرد نمایشگاه دولت و مردم است ، در قالب مثلثی که اضلاع آن یکی مشارکت مردم ،استانها و اقدامات استانی و دستگاههای ملی و اقدامات راهبردی می باشد .
 وی اعلام کرد جزئیات نمایشگاه و نحوه برگزاری و حضور دستگاهها به زودی اطلاع رسانی خواهد شد