به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان مدیر کل امور اجتماعی با جمعی از بازنشستگان استان دیدار کردند
زهرا موسی پور صبح چهار شنبه در دیداری با باز نشستگان گفت :بازنشستگی شرروع مرحله دوم کار شما می باشد و بازنشستگی نباید مانع از استفاده تجربیاتی که شما در طی سی سال کار بدست اورید و بازنشستگی زمان انتقال این تجارب به دیگران است .
وی از حضور بازنشستگان با اندیشه های خیر در دفاتر تسهیل گری استقبال کرد وتاکید کرد اندیشه بلند و همت بازنشستگان در تربیت نسل جوان نقش تاثیر گذاری خواهد داشت و نباید تصور داشته باشید که بازنشستگی شما را از فعالیتهای اجتماعی بازدارد .
در پایان از تعدادی بازنشستگان تقدیر و به رسم یادبود هدیه ای اهدا شد.