زهرا موسی پور مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری گفت اگر همه مردم حفاظت محیط زیست را دغدغه خود بدانند ،این دغدغه به وظیفه تبدیل میشود حفاظت از محیط زیست بایدبرعهده خود مردم باید باشد.
به مناسبت هفته تشکلها و مشارکت های اجتماعی در روز سمن ها و منابع طبیعی مدیر کل اجتماعی و امورفرهنگی زهرا موسی پور در جلسه نشست با سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه منابع طبیعی ضمن تبریک اعیاد و هفته تشکلها ،سازمانهای مردم نهاد را سازمانهای عاشق خدمت جامعه دانست که اعضای آن با اخلاص و داشتن اهداف بلند مدت برای رفع کمبودهای جامعه قدم برمیدارند و جزرضایت خداوند چشم داشتی به هیچ چیزی ندارند.
زهرا موسی پور در ادامه گفت :موفقیت سازمانهای مردم نهاد در استان پهناور کرمان به دلیل این است که سازمانها خود را اعضای یک خانواده میدانند ،موید و تکمیل کننده هم هستند و همه برای یک هدف مشترک تلاش میکنند. در کنار هم و برای رسیدن به موفقیت در یک جمع کاملا دوستانه نقاط ضعف موجود در جامعه را برطرف میکنند.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری موفقیت سازمانهای مردم نهاد را در هماهنگی و تعامل سازمانها با یکدیگر وبرقراری ارتباط درست با دستگاههای مرتبط دانست.که بابستر سازی صحیح و برنامه ریزی دقیق و صرف زمان توسط دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری که حامی سازمانهای مردم نهاد است به شکل مطلوبی شکل گرفته است و همه نهادهای دولتی  باید بر استمرار این تعامل در آینده کمک کنند .
وی گفت هفته تشکلها فرصت مناسبی برای معرفی سازمانهای مردم نهاداست و این سازمانها  با اقدامات تاثیر گذار انگیزه ای  برای حضورافراد جامعه ایجاد کنند. تا مردم  هم از برنامه ها حمایت کنند و برنامه و هدفی که مردم جامعه از آن حمایت کنند و آن هدف را جزو اهداف خود بدانند موفق خواهند بود
زهراموسی پور با تاکید به نقش آموزش در سطح پایین به کودکان دبستانی و تاثیر آموزشها در فرهنگ سازی جامعه، از انجمن دوستداران زمین سبز برای زحمات و برنامه های بلندمدت در حوزه آموزش کودکان قدردانی کرد .
وی گفت آموزش و پرورش با تعامل هرچه بیشتر با سمن ها برای آموزش در حفظ محیط زیست میتواند نقش اساسی در احیا و حفظ منابع طبیعی توسط دانش آموزان  داشته باشد
وی گفت در مدارس، به روی آموزشها باید گشوده شود، تا بتوانیم آموزشها را در سطح شهر گسترش دهیم .
در ادامه جلسه رجبی زاده مدیرکل محیط زیست از برنامه های حفظ منابع طبیعی که با همکاری سازمانهای مردم نهاد در حال انجام هست توضیحاتی ارائه نمود و نقش و حضور سازمانها را در حفظمنابع طبیعی نقش موثر دانست.
در ادامه مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری به همراه مدیر کل منابع طبیع و معاون آموزش ابتدایی اموزش و پرورش از نمایشگاه عکس فعالیت تشکل های مردم نهاد در حوزه منابع طبیعی بازدید نمودند