جلسه بررسی و رسیدگی به مشکلات موسسه ثامن الحجج با حضور مدیر کل دفتر اجتماع و امور فرهنگی استانداری ،معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی ،مدیربیمارستان ثامن الحجج و کارشناسان این بیمارستان تشکیل شد.
مدیر کل اجتماعی و امورفرهنگی استانداری خانم موسی پور با تاکید بر اینکه مدیریت جدید بادیدگاه تحولات جدید و افزایش کیفیت خدمات به بیماران خاص برنامه ریزی دقیقی داشته باشدتا تغییرات مانع خدمت رسانی به بیماران نشود.
در این جلسه دکتر ریانی مدیر بیمارستان بیماریهای خاص به بیان مسائل و مشکلات این موسسه پرداخت وی گفت مسائل اقتصادی حال حاضر و کاهش کمک خیرین ، افزایش قیمت خدمات و دارو در کشور باعث بروز مشکلات مالی در این بیمارستان شده است که نیازمند منابع مالی بیشتری برای تجهیز بیمارستان است .
وی گفت حضور خیرین در این بیمارستان کمتر شده است که این کاهش حضور ناشی از مشکلات اقتصادی حال حاضر کشور است و این بیمارستان نیازمند به حضور خیرین جدید دارد.