مدیران موسسه خیریه آفتاب هشتم با مدیر کل امور اجتماعی فرهنگی استانداری کرمان به مناسبت شروع هفته تشکلها دیدار کردند . این موسسه با هدف خدمت رسانی و حمایت از فرهنگیان بازنشسته و خانواده های آنها در مقابله با بیماری سرطان صورت گرفت.
زهر ا موسی پور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان در این دیدار به اعتماد سازی و شفافیت در مدیریت موسسه تاکید کرد و از مدیران موسسه خیریه خواست تا همه فعالیت این موسسه بر طبق اساسنامه باشد تا رضایت افراد تحت پوشش را بدست آورد.
وی افزود :چنانچه انجمن ها در امر پیشگیری از سرطان با همکاری آموزش پرورش تفاهم نامه ای داشته باشند میتوانند گام بلندی در آگاه سازی اجتماع انجام دهند.
در ادامه مدیران این موسسه به بیان اهداف و مشکلات موسسه پرداختند .این موسسه با هدف خدمت رسانی و حمایت از فرهنگیان بازنشسته و خانواده های آنها در مقابله با بیماری سرطان تشکیل شده است.