جلسه بررسی مسائل و مشکلات گرم خانه پل دانش راس ساعت 7:30صبح مورخ 15/5در محل دفتر اجتماعی استانداری برگزار شد.در این جلسه ابتدا سرکارخانم موسی پور در پی  به بازدید از گرم خانه پل دانش که با حضور مدیریت محترم پیشگیری شهرداری ،و نماینده خبرگزاری ایرناصورت گرفته بود به ضرورت اتخاذ تصمیم عاجل در خصوص ساماندهی این مرکزاشاره و مشکلات مربوط را ناشی از عدم مدیریت صحیح در این مرکز دانست و برضرورت ساماندهی و انجام وظایف دستگاه های مرتبط تاکید نمود و هر یک از حاضرین جلسه نیز دیدگاه و نظرات خود را بیان نمودند.